Výroba drevených konštrukcií

Priehradové väzníky pre strechy a drevené konštrukcie pre stavby

 

Drevené priehradové väzníky – krovy pre strechy vyrábame v dcérskej spoločnosti SEDIR Konštrukcie, a.s. a vo výrobni v Nových Zámkoch, na ul. Považská 10990/42. Výrobný areál je prispôsobený presne pre túto výrobu.

Je tu spevnená plocha pre skladovanie reziva / C 24, BSH, KVH, dosky a laty /, impregnačná vaňa na rezivo, výrobná hala, manipulačné zariadenia ako je portálový žeriav na odkladanie vyhotovených jednotlivých priehradových väzníkov do stojana a vežový žeriav pre nakladanie celej strechy – súboru jednotlivých väzníkov a doplnkového reziva pre zavetrenie a pre krytinu. 

Vyžiadať cenovú ponuku

Projekcia

Projekcia porovná skutočné číselné miery s projektom, pridá do zatazenia aj doplnkové požiadavky zákazníka / odkladací priestor v krove, solár, fotovoltika, klinatizačná jednotka a iné / a na základe týchto zistení spracuje konkrétny návrh dreveného panelu alebo krovu - strešnej konštrukcie z priehradových väzníkov pomocou sofrwarového programu PAMIR. Konkrétný projektant zapracuje údaje o stavbe ako je, tvarová poloha spodnej stavby, stále a náhodilé zataženie tohto krovu a výstupom jeho práce sú údaje pre výrobu na spracovanie. Overenie správnosti týchto údajov získa od zmluvného statika a na základe tohto zasiela výrobnú dokumentáciu do výrobne v Nových Zámkoch.

Proces výroby

Proces výroby sa začína od zameranie stavby, kde poverený technický pracovník na základe dodaných pokladov od objektu pre zameranie vykoná tvaro miestnu obhliadku overenia rozmerov konkrétnej stavby, zaznamená skutočné číselné miery do podkladu a tento podklad z obhliadky zašle do projekcie. Zároveň rieši aj otázku logistiky, montáže a ďalších prípadných dodatočných požiadaviek zákazníka na doplnkové zaťaženie tejto drevenej konštrukcie strechy z priehradových väzníkov. Odchýlky od ponuky – objednávky a skutočnosti následne dorieši obchodné oddelenie.

Výroba spracuje tieto výstupy od projekcie, kde vedúci výroby zadá jednotlivé údaje / softwerové alebo tlačené / do procesu výroby.

1. Krok pri výrobe drevenej konštrukcie

Prvotným krokom je pílenie tejto drevenej konštrukcie strechy alebo stavby obvykle z reziva pevnostnej triedy C24. Z jednotlivých napílených segmentov, ktoré sú označené presnou polohou v danom prvku jednotlivého väzníka alebo drevenej steny sa začína zostavovanie tohto konkrétneho dreveného väzníka alebo dreveného panelu.

2. Krok pri výrobe drevenej konštrukcie

Druhotným krokom pri výrobe je lisovanie alebo spájanie týchto napílených segmentov na základe výrobného výkresu. Pri krovoch z priehradových väzníkov so používajú styčníkové dosky MItek, ktoré sú obojstranne lisované do tohto väzníka na konkrétnom výrobnom zariadení s potrebným tlakom. Pri výrobe drevených panelov sa používajú skrutkové spoje a opláštenie.

3. Krok pri výrobe drevenej konštrukcie

Tretím krokom pri výrobe je logistika. Vyskladnenie hotového výrobku podlieha výstupnej kontrole, ktorá overuje konkrétne vonkajšie rozmery väzníka alebo panelu a polohu styčníkových dosiek alebo skrutkových spojov. Záverečný výstupom je fotografická kontrola. Takto vyrobené prvky sa viažu do zostavených celkov a podľa konkrétneho výrobného čísla a farby sa nakladajú na prepravu k montáží danej stavby. Vedúci výroby určí z výrobnej dokumentácie pracovníkom logistiky potrebný počet doplnkových drevených prvkov pre priestorové stuženie krovu alebo drevených panelov a zároveň udá počet lát alebo dosák, ak je požiadavka pre montáž konkrétnej krytiny.

Takto vyrobená strešná konštrukcia krovu z priehradových väzníkov alebo drevených stien je po nakládke určená k expedícii pre montáž.

Realizácia drevostavieb