Spracovanie výkazov a cenových ponúk

Na žiadosť zákazníka spracuje oddelenie prípravy na projekcii aj cenové kalkulácie. Tento tím prvotne zanalyzuje obsah zaslanej požiadavky a prípadné nezhody alebo otázky so zákazníkom vykomunikuje. 

Výstupom procesu je ponuka vo forme výkazu s cenovou kalkuláciou. Jej obsahom sú tiež potrebné parametre získané modeláciou v softvérovom programe PAMIR.  

Odporúčame ale vytvoriť toto spracovanie už pri tvorbe samotného projektu. Vieme totiž poradiť optimálne množstvo nosných podporných časti, ktoré sa následne viažu k spodnej stavbe – tvorbe základov a nosných stien pre túto  stavbu.

Vyžiadať cenovú ponuku

 

Konštrukcia krovu z priehradových väzníkov najčastejšie využíva dvojbodové uloženie na nosných obvodových stenách. O tejto možno málokto vie. Ak by daný projektant s toto informáciou pracoval už od začiatku návrhu samotného projektu stavby, výsledkom by bola priestorovo voľnejšia dispozícia bez bariér v interiéri.

Takáto dispozícia je počas životnosti stavby meniteľná, a po generačnej výmene užívateľov je možná aj obmena tohto objektu. Vaše zaužívané bývanie zrazu môže dostať nový rozmer.

Investori, neváhajte a konzultujte svoje projekty už od prvotnej štúdie. Prínosom nebude len optimalizácia nákladov, ale aj nadčasová hodnota vášho bývania.

Na tomto projekte stavby je možné vidieť, že vnútorná dispozícia je založená len na deliacich priečkach, ktoré do budúcna nevytvárajú uzatvorenú dispozíciu, a práve  naopak, je možné ju časom zmeniť.

Takáto predikcia konštrukčného vyhotovenia krovu  z priehradových väzníkov umožňuje širšej oblasti  stavebníkov realizovať svoje sny a myšlienky aj do budúcna s trvalým bývaním na jednej adrese.